Banner


Transit Rejimi Ön Beyan Uygulaması’nda neler var?
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile gümrük işlemlerinde radikal değişikliklere gidildi. Yapılan değişiklikle transit rejiminde ön beyan uygulaması 15 Ağustos’ta başlıyor. Değişikliklere ilişkin açıklamalarda bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gümrük Yönetmeliği'nin transit rejimi hükümlerinin ayrıntılardan arındırılarak sadeleştirildiği, teknik detayların ve iş akışlarının düzenlendiği bir uygulama tebliği hazırladıklarına işaret eti.
karayoluGümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 1 Ağustos’ta Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Gümrük Bölgesi'nde uygulanan gümrük kurallarında bir dizi düzenlemeye gidildi. Diğer taraftan, aynı tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Transit Rejimi başlıklı 4 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği kapsamında; basitleştirilmiş usuller kapsamında belirlenecek usul ve esaslar saklı kalmak üzere, eşyanın ortak transit rejimi ve ulusal transit rejimi çerçevesinde taşınmasında uygulanacak gümrük işlemlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre, karayolu taşımacılığında, uluslararası sözleşmeler kapsamında başlamış bir transit işlemi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya hariç olmak üzere, özet beyan bilgilerini de içeren transit beyanı taşıtın giriş gümrük idaresine varmasından önce elektronik ortamda giriş gümrük idaresine verilecek. 15 Ağustos'tan itibaren, eşyaya ilişkin ön beyanın halihazırda alındığı, karayolu ile Ortak Transit Sözleşmesi kapsamında başlamış bir transit beyanı ile ya da TIR Sözleşmesi çerçevesinde TIR Karnesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya hariç olmak üzere, giriş gümrük idaresinden bir iç ya da başka bir sınır gümrük idaresine sevk edilecek eşya için transit rejimine ilişkin beyanın, taşıtın giriş gümrük idaresine varmasından önce verilmesi gerekiyor. Bu kapsamdaki eşya için işlemler, gümrük idaresine ibraz edilecek transit beyanına istinaden gerçekleştirilecek.
 
TEMİNATLAR TRANSİT REJİMİ HARİÇ BÜTÜN GÜMRÜK İŞLEMLERİ İÇİN KULLANILACAK
Türkiye karasularından geçen ve hakkında ihbar bulunan veya şüphe edilen eşya yüklü gemilerin ambar kapakları veya eşya konulan diğer yerleri, gümrük idarelerince mühürlenebilecek. Toplu teminat sisteminde, bir kişinin bir gümrük idaresine her türlü gümrük işlemlerine ilişkin vermiş olduğu teminat, o kişinin o gümrük idaresindeki transit rejimi hariç bütün gümrük işlemleri için kullanılacak. Götürü teminat sisteminde ise gümrük yükümlülüğü gerektiren veya gerektirebilecek birden fazla işlem için bakanlıkça belirlenecek şartları taşıyanların talebi üzerine, gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanımlardan her biri için ayrı ayrı teminat verilmesi yerine, transit rejimi hariç tüm işlemleri kapsayacak bir teminat verilebilecek. Teminat sistemiyle ilgili hükümler 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek. Gümrük ve Ticaret müfettişi ve müfettiş yardımcıları ile gümrük idare amirleri veya yetkili kılınacak görevliler tarafından yapılacak denetleme neticesinde kaçakçılık gibi bir suiistimal ve/veya yolsuzluk saptanması halinde, geçici depolama yerinin geçici olarak derhal kapatılması uygulaması, "tedbir olarak geçici depolama yerine eşya girişine izin verilmemesi" şeklinde değiştirildi.
 
YATIRIM İZNİ İÇİN ARANAN SERMAYE VE MİKTARLARI 
Antrepo açma ve işletme izni almak üzere başvuracak gerçek ve tüzel kişiler, yatırım yapmadan önce, antreponun bağlı bulunacağı gümrük müdürlüğüne dilekçe ile başvuracak. Akaryakıt antrepoları hariç olmak üzere, özel antrepolar için yatırım izni aranmayacak. Yatırım izni yalnızca kamu kuruluşları ve belediyeler ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, asgari 2 yıldır faaliyette bulunan ve ödenmiş sermayesi gelişmiş yöre kapsamındakiler için 2 milyon 500 bin lira, normal yöre kapsamındaki iller için 1 milyon lira, kalkınmada öncelikli yöre kapsamındaki iller için 500 bin lira olan anonim ve limited şirketlere verilebilecek. Asgari 2 yıldır faaliyette bulunma ve ödenmiş sermaye miktarının tespitinde, anonim ve limited şirketlerde unvan değişikliği veya şirket birleşmeleri göz önünde bulundurulacak. Antrepo açma ve işletme izni bulunan antrepolar için bu yönetmelikte aranan şartların yerine getirilmesi için hafif kusurda 1 yıl, orta kusurda 2 yıl ve ağır kusurda 3 yıl süre tanınacak.
 
“GÜMRÜKLERDE TEK DÜZELİK SAĞLANACAK” 
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gümrük Yönetmeliği'nde mevzuat ve uygulamada tekdüzeliğin sağlanmasını teminen transit rejimi hükümlerinde değişiklikler yaptıklarını söyledi. Mevcut durumda, Ortak Transit Sözleşmesi ve TIR Sözleşmesi kapsamında Türkiye'ye getirilen eşyaya ilişkin beyanların eşyanın gelişinden önce alındığını anımsatan Bakan Tüfenkci, uluslararası sözleşmeler kapsamında olmayan ve Türkiye Gümrük Bölgesi'ne karayoluyla getirilen diğer eşya için de ön beyan uygulamasına geçildiğini, emniyet ve güvenlik amaçlı risk analizi yapılması olanağının genişletildiğini anlattı. Transit rejimine özgü basitleştirmelere ilişkin aranacak özel koşullarla başvuruya ve iznin verilmesine ilişkin usul ve esasları Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ve tebliğlerle düzenlediklerini ifade eden Bakan Tüfenkci, bu kapsamda, Gümrük Yönetmeliği'nin transit rejimi hükümlerinin ayrıntılardan arındırılarak sadeleştirildiği, teknik detayların ve iş akışlarının düzenlendiği bir uygulama tebliği hazırladıklarına işaret eti.
"Toplu ve götürü teminat türlerinin transit rejiminde kullanılmasına son verilmesine yönelik düzenleme yapılarak, kullanıcıların mağduriyetine sebebiyet verilmeyecek şekilde 1 Kasım tarihine kadar bir geçiş süreci öngörüldü" diyen Bakan Tüfenkci, "Toplu teminat sisteminde, kişinin gümrük idaresine her türlü gümrük işlemlerine ilişkin verdiği teminat, o gümrük idaresindeki transit rejimi hariç bütün gümrük işlemleri için kullanılacak. Götürü teminat sisteminde ise gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanımlardan her biri için ayrı ayrı teminat verilmesi yerine, transit rejimi hariç tüm işlemleri kapsayacak bir teminat verilebilecek." değerlendirmesinde bulundu. Ham petrol cinsi eşyanın gümrük laboratuvarlarında her seferinde tahlile tabi tutulması uygulamasına da son verdiklerini belirten Tüfenkci, "Bu sayede, ekonomimizin önemli bir girdisi olan ham petrolün ivedilikle üretim sürecine aktarılması sağlanmış oldu" dedi.
 
ANTREPO STOK KAYITLARI STANDART HALE GETİRİLECEK
Bakanlık denetiminde işletilen geçici depolama yerleri ve antrepolarda, işleten kişiye ve yere ilişkin koşulların da değiştirildiğini, sektöre güvenilirlik ve hız kazandıracak şekilde iş akışlarının yeniden düzenlendiğini aktaran Bakan Tüfenkci, Türkiye'de geçici depolama yeri ve antrepo işletmeciliğinin, lojistik sektörün modern standartlarına çıkarılacağını vurgulayarak, düzenlemenin uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap verilmesi ve yürürlükteki mevzuatın güncelleştirilmesi noktasında önemli bir adım olduğunu dile getirdi. Antrepo işleticilerince tutulan antrepo stok kayıtlarının da standart hale getirileceğini dile getiren Bakan Tüfenkci, 1 Ocak 2018 itibarıyla tüm gümrük idarelerinde tekdüze uygulamaya geçileceğini bildirdi.
 
HAVAYOLUYLA YAPILAN TAŞIMA İŞLEMLERİ DÜZENLENDİ
Bakan Tüfenkci, Gümrük Genel Tebliği ile ulusal ve ortak transit rejimi kapsamında hareket, varış ve teminat gümrük idareleriyle transit idarelerinde yapılacak işlemler, transit beyanı, teminatların işleyişi, transit süresi gibi süreçlerin düzenlendiğini belirterek, şunları kaydetti: "Transit rejimi kapsamında havayolu ile yapılan taşımalara ilişkin işlemler de düzenlendi. Belirli kriterleri sağlayan havayolu şirketleri tarafından basitleştirilmiş usulde gerçekleştirilecek taşımalarda, mevcut taşıma bilgilerinin Bakanlığımız ile elektronik ortamda paylaşılması suretiyle transit beyanı gerekmeksizin işlem yapılabilecek. Havayoluyla transit işlemlerinin basitleştirilmesiyle eşyanın hızlı şekilde ve daha düşük maliyetle ekonomiye kazandırılması sağlanırken, ihracat eşyasının yurtdışı edilme ve ihracat beyannamesinin kapanma süreci hızlandırılmış olacak."
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat