e
Banner

Ali Ercan Güleç: 2020 Kombine Taşımacılık yılı olmalı
Ali Ercan Güleç / DTD Yönetim Kurulu Başkanı 
 
ali ercan gulecUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan Kombine Yük Taşımacılığı Yönetmeliği kapsamında 28 Kasım’da bir çalıştay yapıldı. Bu çalıştay yük taşımacılığı, ülkelerin ekonomik büyümesi ve gelişmesi ile ülkelerin bölgeleri arasında entegrasyon için önemli bir araçtır. Tüm lojistik zincirinde taşımayı daha verimli hale getirmek için kullanılabilirliğe, kapasiteye ve maliyetlere bağlı olarak farklı taşıma modları kullanılır. Yüklerin uzun mesafelerde taşınması için demiryolu ve su yolu taşımacılığı daha verimli olmaktadır. Ancak karayolu moduyla yapılan aktarmalarda ek maliyet ve engeller bulunmaktadır. Bu sebeple ülkemizdeki demiryolu taşımacılığındaki teknik ve idari engeller en aza indirilmeli ve teknoloji olarak geliştirilmelidir. Çeşitli taşıma modlarının demiryolu sistemi ile bağlantısında olan ve bunları verimli bir şekilde kullanmak için ek önlemler gerektiren çeşitli engeller halen devam etmektedir. Bu nedenlerle, karasal taşımalarda demiryolu taşımacılığını ana eksen olarak alan kombine taşımacılığa geçiş aşamasında demiryolu taşımacılığının diğer ulaştırma modlarına entegrasyonu ile ilgili iyileştirmelerin analizi ve gereği yapılmalıdır. Kombine taşımacılığın mevcut durumunun analizini içeren ve iyileştirilmesi için somut çözümler çözümlerin tanımı belirlenmeli ve bunları uygulamak için uygun eylem süreçleri tespit edilmelidir.
Bilindiği üzere ulaştırma, ekonominin büyümesini destekleyen ekonomik, endüstriyel ve dış ticaret faaliyetleri için temel faktörlerden biridir. Bu nedenle kombine taşımacılığın uygulanması, ülkelerin ekonomi ve kalkınma konusundaki potansiyeli yanında çevresel etkiler ve karayolu trafiğinin azaltılması nedeniyle birçok ülkede önceliktedir. Bu bağlamda, 2020’nin Türkiye’de kombine taşımacılık yılı olmasını öneriyoruz.  Altyapı yatırımları, yeni teknolojilerin uygulanması, düzenleyici ve kurumsal çerçevenin uyarlanması ve ulaştırma sektöründeki idari ve operasyonel uygulamaların iyileştirilmesi, kombine taşımayı ve rekabet edebilirliğini artırabilir. Ayrıca, kombine taşımacılığın komşu ülkeler arasında da devamını sağlamak için işbirliği içinde olunmalıdır. Böylece ürünlerin hareketi hızlanacaktır. Bu nedenle ana aktörlerin, taşıyıcıların ve kullanıcıların ihtiyaçları dikkate alınarak uluslararası kombine taşımacılık mevzuatının oluşturulması üzerinde çalışma yapılmalıdır.
Dünyada 1990'lardan bu yana taşımacıları, kullanıcıları ve devlet çıkarlarını temsil eden uluslararası kamu ve özel kuruluşların aktif katılımıyla, farklı ulaştırma modlarını düzenleyen kurallar ve anlaşmalar geliştirmek amacıyla birçok kongre düzenlenmiştir. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) olarak, her ulaşım şekli için anlaşma ve anlaşmaların hazırlanmasına ilişkin teknik tavsiyelerde bulunmaktan ve desteklemekten sorumlu kuruluşlar bulunmaktadır. Çünkü dünya ülkeleri için ulaştırma, ekonomi için stratejiktir. Toplumdaki faaliyetlerin çoğunun yürütülmesi, bağlantı ve hareketliliğinin sağlanması için, sosyal, ekonomik ve çevresel kalkınması üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olmasıdır. Ayrıca ulaşım insanların, malların, hizmetlerin ve sermayenin hareketini, ekonomik büyümeyi, bölgesel kalkınmayı ve bölgeler arasında entegrasyonu teşvik eder. Yüksek bir iş üretme ve gelir kaynağı olan verimli bir ulaşım sistemi, rekabetçilik ve bunun sonucunda lojistik maliyetlerinde düşüş sağlayabilir. Kamu kurumları, taşımacıların ve kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan, asgari çevresel etkilerle verimli ve güvenli taşımayı teşvik etmeyi amaçlamalıdır. Türkiye’de birbirine bağlı, birlikte çalışabilir ve verimli bir ulaşım sistemi elde etmek için, ulaşım politikaları oluşturulmalıdır. Yeni hazırlanmakta olan “Taslak Kombine Yük Taşımacılığı Yönetmeliği” ile uzun mesafeli karayolu taşımacılığına kıyasla kombine taşımacılığın rekabet edebilirliğini daha da arttırmak ve dolayısıyla karayolu taşımacılığından diğer ulaştırma modlarına geçişi teşvik etmek ve böylece taşımacılık dışsallıklarını azaltmak için adı geçen yönetmelikte önemli kararlar alınmıştır. Kombine taşımacılık kavramı, Türkiye’de daha geniş bir alanı içermelidir. Kombine taşımacılığın farklı parametreleri iyileştirmek ve optimize etmek için çok uzun mesafeleri kapsaması gerekir. Kombine taşımacılık fikrinin genişletilmesi, Türkiye ekonomisine ve dolayısıyla özel şirketlere, üreten ve tüketenlere, vatandaşlara temel faydalar sağlayacaktır.
 
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat