e
Banner


Deniz Yolu İle Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelik

Deniz Yolu İle Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı.

denizcilik_muestesarligi.jpg

   Ulaştırma Bakanlığı(Denizcilik Müsteşarlığı)'ndan:

    Resmi Gazete Tarihi: 25/11/2010

    Resmi Gazete No: 27766

 

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Cumhuriyeti liman/iskeleleri arasında ve Türkiye Cumhuriyeti limanları ile yabancı ülke limanları arasında yapılan düzenli seferlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, tüm sefer bölgelerinde, Türkiye Cumhuriyeti liman/iskeleleri arasında ve Türkiye Cumhuriyeti limanları ile yabancı ülke limanları arasında yapılan, yolcu motorları, yolcu, Ro-Ro/Yük, Ro-Ro/Yolcu ve feribot gemileri ile yapılan düzenli seferleri kapsar.

 

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 14/4/1341 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

 

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bölge müdürlüğü: Müsteşarlığa bağlı Bölge Müdürlüklerini,

    b) Düzenli sefer: En az iki nokta arasında ve belirli bir tarifeye bağlı olarak yapılan seferleri,

    c) Feribot: Asıl amacı kısa ve orta mesafeli hatlarda yolcu taşımak olan, ancak bunun yanında araba ve kuru yük taşıyacak şekilde inşa edilmiş veya uyarlanmış ve bu amaçla kullanılan ticaret gemisini,

    ç) İdare : Denizcilik Müsteşarlığını,

    d) İşletmeci: Hat izni almak için başvuran veya hat izni almak suretiyle taşımacılık faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişileri,

    e) Kabotaj hat izni: Türkiye Cumhuriyeti liman/iskeleleri arasında, ilan edilmiş sefer programına göre İdarece kabul görmüş gemi ya da gemilerle kabotaj hattında düzenli taşımacılık yapacak gerçek veya tüzel kişilere verilen izni,

    f) Liman başkanlığı: Bölge müdürlüğüne bağlı liman başkanlıklarını,

    g) Ro-Ro/Yolcu gemisi: Asıl amacı yükü bir rampa üzerinden tekerlekli araçlarla yükleyip boşaltılacak olan ve bununla birlikte on ikiden fazla yolcu taşımak için inşa edilmiş ya da dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemisini,

    ğ) Ro-Ro/Yük gemisi: Asıl amacı yükü bir rampa üzerinden tekerlekli araçlarla yükleyip boşaltılacak olan ve bununla birlikte yük taşımaya da elverişli olacak şekilde inşa edilmiş ya da dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemisini,

    h) Sefer bölgesi: Gemi ve su araçlarının teknik durumları ve çeşitli donanımlarına göre İdare tarafından belirlenen çalışabilecekleri deniz alanlarını,

    ı) Sefer programı: Gemi veya gemilerin sefer planına göre düzenlenmiş programı,

    i)Tutukluluk: Yapılan denetimler neticesinde geminin sefer yapmaya uygun olmama durumunu,

    j) Yolcu gemisi: On ikiden fazla yolcu taşıyan ticaret gemisini,

    k) Yolcu motoru: Tam boyları kırk iki metreden az olan ve liman sefer bölgesi içinde veya merkez iskelesinden yirmi beş milden uzaklaşmadan günübirlik yolcu taşıyan ticaret gemisini,

    l) Yurtdışı hat izni: Türkiye Cumhuriyeti limanları ile yabancı ülke limanları arasında ilan edilmiş sefer programına göre, İdarece kabul görmüş gemi ya da gemilerle taşımacılık yapacak gerçek veya tüzel kişilere verilen izinleri,

    ifade eder.

 

    İKİNCİ BÖLÜM: Hat İzni, Başvuru, Aranan Nitelikler ve Değerlendirme

    Hat izni verilmesi

    Madde 5 - (1) İşletmeciler, kabotaj hattında düzenli sefer yapacak gemiler için İdareden hat izni almak zorundadırlar.

    (2) Yurt dışı bağlantılı hatlarda düzenli sefer yapan gemilere işletmecinin talebine bağlı olarak İdare tarafından hat izni verilebilir.

 

    Başvuru

    Madde 6 - (1) (Değişik fıkra: 19/02/2011 - 27851 S.Yön./1. md.) Hat izni almak isteyen işletmeciler, İdarece belirlenecek belgeler ile ilgili Bölge Müdürlüğüne; birden fazla Bölge Müdürlüğünü ilgilendiren hat izin başvurularında ise, ilgili Bölge Müdürlüklerine ayrı ayrı başvuruda bulunur. Ancak, kalkış veya varış noktası büyükşehir belediyesi olan yerlerdeki hat izni başvurusunun değerlendirilebilmesi için mevcutta faal olanlar hariç öncelikle ilgili büyükşehir belediyesince tabi olduğu özel mevzuata göre düzenlenen ruhsat belgesinin ibrazı zorunludur. Aynı büyükşehir belediyesi sınırları içinde yer alan limanlar veya iskeleler arasında yapılan düzenli seferlerde mevcutta faal olanlar için de ilgili büyükşehir belediyesince tabi olduğu özel mevzuata göre düzenlenen ruhsat belgesi aranır.

    (2) İşletmeci, mevsimsel yoğunluk, işletim maliyeti gibi nedenlerle gemisini veya gemilerini hat izin süresi içerisinde farklı hatlarda çalıştırmak üzere hat izin başvurusu yapabilir.

    (3) İşletmeci, hat izni almış olduğu geminin mücbir nedenlerle çalışamaması durumunda hat izni almış olduğu geminin yerine başka bir gemi çalıştırmak amacıyla ilgili Bölge Müdürlüğüne başvuru yapabilir. İdare, işletmecinin mücbir nedenlerle yapmış olduğu bu başvurusuna istinaden en fazla iki aya kadar geçici hat izni verebilir.

 

    Aranan nitelikler

    Madde 7 - (1) Hat izni almak için gerçek ve tüzel kişilerin aşağıda belirtilen kıstaslara sahip olması gerekir.

    a) Gerçek kişilerin;

    1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları.

    2) Deniz Ticaret Odasına kayıtlı olmaları ve faaliyetleri arasında deniz taşımacılığının bulunması.

    b) Tüzel kişilerin;

    1) 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş şirketlerden olması.

    2) Şirket ana sözleşmesinde deniz taşımacılığı faaliyetinin belirtilmiş olması.

    3) Deniz Ticaret Odasına kayıtlı olması.

    4) Kabotaj hattında sefer yapacak işletmeciler ve gemilerin durumlarının 19/4/1926 tarihli ve 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanun hükümlerine uygun olması.

    (2) Yurtdışı bağlantılı hatlarda hat izni almak isteyen yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler için Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

 

    Değerlendirme

    Madde 8 - (1) İşletmeci, İdare tarafından istenen belgeleri tamamlayarak Bölge Müdürlüğüne/Bölge Müdürlüklerine başvuruda bulunur. Belgelerin tam olması hâlinde, Bölge Müdürlüğü/Bölge Müdürlükleri, liman işletici kuruluşun görüşlerini de dikkate alarak, liman/iskelenin ve gemilerin taşımacılığa uygunluğuna dair görüşünü İdareye gönderir. İdare, taşınacak yolcu, yük ve araçların istatistiklerinin derlenmesine yönelik işletmecinin yapmış olduğu düzenlemelerin uygunluğunu da dikkate alarak değerlendirme yapar ve yine İdarenin belirleyeceği ücret karşılığında iki yıl süreli hat izin belgesini düzenler. İdarece Klaslı gemiler için izin süresi dört yıla kadar uzatılabilir.

    (2) Yolcu, yük ve araçların istatistiklerinin derlenmesine yönelik düzenlemelerin yetersiz olması hâlinde, talep üzerine aksaklıkların giderilmesi için İdare tarafından bir defaya mahsus olmak üzere en fazla (Değişik ibare: 19/02/2011 - 27851 S.Yön./2. md.) altı ay süre ile geçici hat izni verilebilir.

    (3) Bölge Müdürlüklerince verilecek görüş, biri liman başkanı olmak üzere en az iki kişiden oluşacak heyet raporu ile belgelendirilir.

    (4) Tehlikeli madde taşıyan gemilerin yapacakları seferler ilgili mevzuata göre değerlendirilir.

 

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Gemi veya İşletmecinin Değişmesi ve İznin Yenilenmesi

    Hat izinli gemilerle ilgili uygulama

    Madde 9 - (1) İşletmeci, mevcut hat iznine yeni gemi/gemiler dâhil etmek veya mevcut gemi/gemileri değiştirmek istediği takdirde, sefer programı ve İdare tarafından belirlenen belgelerle ilgili Bölge Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüklerine başvurur. İdare, ilgili Bölge Müdürlüklerinin de görüşünü alarak, talebe ilişkin değerlendirmeyi yapar. Talebin uygun bulunması hâlinde söz konusu gemi/gemilere hat izni verilir.

 

    Hat izin sahibi işletmecilerle ilgili uygulama

    Madde 10 - (1) Hat iznine sahip olan gemilerin işletmecisinin değişmesi hâlinde işletmeci, işletmeye başladığı tüm gemiler için yeniden hat izni almak zorundadır. İdare, işletmeciye hat izninin tekrar düzenlenmesi için en fazla iki aya kadar muafiyet tanıyabilir.

 

    Süresi sona eren hat izninin yenilenmesi

    Madde 11 - (1) Süresi biten hat izninin yenilenmesi taleplerinde, işletmeci iznin bitim tarihinin en fazla üç, en az bir ay öncesinden itibaren İdare tarafından belirlenecek belgelerle birlikte ilgili Bölge Müdürlüğüne başvuruda bulunur. İdare, hat izni yenileme işlemlerinde, izin bitim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni hat izin belgesi düzenler.

 

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Sigorta, Sorumluluk, Yasaklar ve Denetim

    Sigorta

    Madde 12 - (1) Düzenli sefer yapan tüm gemilerin işletmecileri, üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadırlar. Bu sigortaya ilişkin teminat limitleri ile sigorta uygulama esasları, ilgili kurumların görüşleri alınarak Hazine Müsteşarlığınca belirlenir.

 

    Sorumluluk

    Madde 13 - (1) İşletmecilerin sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

    a) İdareye ibraz edilen sefer programına uymak.

    b) Mücbir sebeplerle sefer programında meydana gelecek değişiklikleri ilgili liman başkanlıklarına ve seferlerin ilan edildiği tüm iletişim araçlarına en kısa sürede bildirmek.

    c) Mücbir sebepler dışında sefer programında meydana gelecek değişikleri ilgili liman başkanlıklarına ve seferlerin ilan edildiği tüm iletişim araçlarına en az bir hafta önce bildirmek.

    ç) İşletmeci ve gemi isimlerinde yapılan değişikliği İdareye bildirmek.

    d) Elektronik ortamda İdarenin veri tabanına aktarılabilecek uygun yazılım ve donanım alt yapısını sağlayarak, taşınan araç ve yolcu sayısı ile yük miktarına ilişkin istatistikleri, belirlenen sınıflamalara uygun olarak doğru ve zamanında sisteme girmek.

    e) Denizyolundan başka ulaşım imkânı olmayan yerler için İdare tarafından alınacak tedbirlere uymak.

    f) Süresi biten sigorta poliçesini yenilemek ve İdareye ibraz etmek.

    g) Ulusal ve uluslararası denizcilik kurallarına ve ilgili diğer mevzuata uymak.

 

    Yasaklar

    Madde 14 - (1) İşletmecilerin uymak zorunda oldukları yasaklar şunlardır.

    a) Sefer programları aksatılarak başka hatlarda sefer yapılamaz.

    b) Mücbir sebepler dışında seferlere on günden daha fazla ara verilemez.

    c) Gerçeğe aykırı ve yanıltıcı tanıtma ve reklam yapılamaz, haksız rekabete sebep olacak işlemlerde bulunulamaz.

 

    Denetim

    Madde 15 - (1) İdare, hat izni verilen işletmecileri ve gemileri her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

 

    BEŞİNCİ BÖLÜM: İznin Askıya Alınması ve İptali

    İznin askıya alınması

    Madde 16 - (1) Aşağıdaki durumlarda verilen izin İdare tarafından askıya alınır.

    a) 13 üncü maddenin (a), (b), (c), (ç), (d), (e) bentleri ile 14 üncü maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen sorumluluklara ve yasaklara uymadığı tespit edilen işletmecilere ve gemilere, uygunsuzluğun olduğu hat veya hatlar için bir aya kadar hat izni askıya alınır.

    b) 13 üncü maddenin (f) ve (g) bentleri ile 14 üncü maddenin (c) bendinde belirtilen sorumluluklara ve yasaklara uymadığı tespit edilen işletmelere ve gemilere, uygunsuzluğun olduğu hat veya hatlar için üç aya kadar hat izni askıya alınır.

    c) (a) bendi gereğince yaptırım uygulanan işletmecilere ve gemilere, aynı yaptırımı gerektiren sorumluluk ve yasakların tekrar ihlali hâlinde uygunsuzluğun olduğu hat veya hatlar için üç aya kadar hat izni askıya alınır.

    ç) (b) bendi gereğince yaptırım uygulanan işletmecilere ve gemilere, aynı yaptırımı gerektiren sorumluluk ve yasakların tekrar ihlali hâlinde uygunsuzluğun olduğu hat veya hatlar için altı aya kadar hat izni askıya alınır.

    d) (a) bendi gereğince yaptırım uygulanan işletmecilere ve gemilere, (b) bendi gereğince yaptırımı gerektiren sorumluluk ve yasakların ihlali hâlinde uygunsuzluğun olduğu hat veya hatlar için dört aya kadar hat izni askıya alınır.

    e) (b) bendi gereğince yaptırım uygulanan işletmecilere ve gemilere, (a) bendi gereğince yaptırımı gerektiren sorumluluk ve yasakların ihlali hâlinde uygunsuzluğun olduğu hat veya hatlar için dört aya kadar hat izni askıya alınır.

 

    İzin iptali

    Madde 17 - (1) İşletmecilere ve gemilere verilen hat izinleri aşağıdaki hâllerde iptal edilir.

    a) 16 ncı maddenin (c), (ç), (d) ve (e) bentleri gereğince yaptırım uygulanan işletmecilerin veya gemilerin, bu Yönetmelikte belirtilen sorumluluk ve yasaklardan herhangi birine tekrar uymaması hâlinde işletmecilerin veya gemilerinin hat izni/hat izinleri iptal edilir.

    b) Hat izni alan işletmecinin talep etmesi hâlinde işletmecinin veya gemilerinin hat izni iptal edilir.

    (2) Birinci fıkranın (a) bendi gereğince hat izni iptal edilen işletmeciler veya gemiler, iptal tarihinden itibaren altı ay süreyle hat izni alamaz ve bu süre zarfında o hatta çalışamazlar.

    (3) 13 üncü ve 14 üncü madde hükümleri gereğince hat izni askıya alınan işletmecilerin, askıya alma süresi içerisinde bildirilen uygunsuzluğu gidermediği durumlarda hat izni iptal edilmiş sayılır. Gemiye ilişkin uygunsuzluğunun olması hâlinde o gemiye ait hat izninin, işletmeciye ait uygunsuzluğun olması hâlinde işletmecinin almış olduğu tüm hat izinleri iptal edilir. İptal tarihinden itibaren geçerli olacak altı aylık hat izni alamama hususunun başlangıç tarihi, askıya alma tarihi olarak kabul edilir.

 

    ALTINCI BÖLÜM: Geçici ve Son Hükümler

    Mevcut izinler

    Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce hat izni alan işletmecilerin hat izinleri, verilen hat izinlerinin süresinin bitim tarihine kadar geçerlidir.

 

    Yürürlük

    Madde 18 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

    Yürütme

    Madde 19 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 
SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat