e
Banner


Bülent Eyyüpoğlu: Tehlikeli madde taşımacılığı standarda kavuştu
Birçok alanda yapılan mevzuat düzenlemeleriyle tehlikeli madde taşımacılığının uluslararası anlaşma ve sözlemlere uygun standartlara kavuşturulduğunu aktaran Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü Tehlikeli Yük Taşımacılığı Dairesi Başkanı Bülent Eyyüpoğlu. “Stratejik planda oluşturulmuş hedeflere ulaşılabilmesi, bu alanda nitelikli hizmet verilebilmesinin sağlanması ve verilen bu hizmetlerin dijital ortama taşınması yönünde gerek mevzuat gerekse diğer alanlardaki çalışmalarımız kesintisiz sürmektedir” dedi. 
bülent eyyüpogluUlaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü Tehlikeli Yük Taşımacılığı Dairesi Başkanı Bülent Eyyüpoğlu, tehlikeli madde taşımacılığı alanında yapılan düzenlemeler ve yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Tehlikeli yüklerin karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu ile taşınması ile ilgili dört farklı uluslararası anlaşma ve sözleşme bulunduğunu belirten Eyyüpoğlu, Türkiye’nin bu gün bu uluslararası anlaşma/sözleşmelerin tümüne taraf olduğunu ve uluslararası taşımaların bu anlaşma ve sözleşmeler kapsamında yapıldığını aktardı. Eyyüpoğlu, “Ülkemiz, Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması’na (ADR) 22 Mart 2010 tarihinde, Uluslararası Demiryolları Taşımacılığı Sözleşmesi’nin (COTIF) eki olan Tehlikeli Eşyanın Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmeliğe (RID) ise 1985 yılında taraf olmuştur.  Her iki düzenleme de tehlikeli madde taşımacılığının güvenli bir şekilde yapılabilmesi için konulmuş standartlar zinciri gibi düşünülebilir. Ülkemiz, bu standartlara uygunluğun yurtiçinde de sağlanabilmesi ve tehlikeli maddelerin uluslararası kurallara uygun taşınması için fiziki, teknik ve beşeri kapasite eksiklikleri ile mevzuat düzenlemelerini büyük ölçüde tamamlamıştır” dedi. 
 
bülent eyyüpogluADR VE RID KAPSAMINDA YÖNETMELİKLER YAYINLANDI 
 
Bülent Eyyüpoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın belirli bir geçiş süreci içerisinde, araçlar, tanklar ve ambalajlar ile taşıma zinciri içerisinde yer alan tüm tarafların kayıt altına alınması ve bu işletmelerin bu alandaki faaliyetlerinin uluslararası standart ve kurallara uygun hale getirilmesi yönündeki yürütmekte olduğu çalışmalar kapsamında, ADR’ye paralel olarak hazırlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 24.10.2013 tarihli Resmi Gazete’de, Tehlikeli Maddelerin Demiryolu İle Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 06.07.2015 tarih Resmi Gazete’de, aynı kapsamda RID’a parelel olarak hazırlanan Tehlikeli Maddelerin Demiryolu İle Taşınması Hakkında Yönetmeliğin ise 06.07.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini aktarda.  Süreç içerisinde edinilen tecrübe ve deneyimler ile ADR’de her iki yılda bir yapılan değişikliklere paralel Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin revize edildiğini hatırlatan Eyyüpoğlu, yapılan değişiklikler ile birlikte yönetmeliğin 24/04/2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmi Gazete’de yeniden yayınladığını söyledi. 
 
TSE VE TÜRK LOYDU İLE ANLAŞMA İMZALANDI 
 
Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan taşıma birimlerinin, ambalaj ve kapların akredite olmuş kuruluşlar tarafından belgelendirmesinin yine Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşma kurallarının bir parçası olduğunu vurgulayan Bülent Eyyüpoğlu, “Bu sorumluluğu yerine getirmek üzere,  yetkili otorite olan Bakanlığımız ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. (TL) ile imzalanan protokoller sonucunda oluşturulan fiziki, teknik ve beşeri kapasiteyle, tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan araçların, tankların, ambalajların ve kapların test, muayene ve sertifikalandırma işlemleri ülkemizde yapılabilir hale gelmiş ve yabancı ülkelerden hizmet alma zorunluluğu ortadan kalkmıştır. Bu sayede taşıma güvenliğinin önemli bir ayağını oluşturan uygun kapların veya ambalajların teknik şartlarına uygun bir şekilde kullanımı ve dışarıya giden kaynakların ülke içerisinde kalması sağlanmıştır” diye konuştu. 
 
ARAÇ VE ÜSTYAPIYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI 
 
Bülent Eyyüpoğlu, tehlikeli madde taşımacılık faaliyetlerinin güvenli bir şekilde yürütülebilmesinde önemli bir unsur olan araç ve üstyapılarının test, muayene ve belgelendirilmelerine ilişkin de önemli düzenlemeler yapıldığını söyledi. Eyyüpoğlu yapılan düzenlemelere ilişkin şunları aktardı: “Yapılan bu düzenlemeler kapsamında, ADR Bölüm 9’da tanımlanan araçlar ile ADR Bölüm 6’da tanımlanan üst yapıların muayeneleri konusunda hazırlanan Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapılarının Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik 21.04.2016 tarihli ve 29691 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Diğer taraftan, tehlikeli madde taşımacılık faaliyetinde kullanılan ancak yapısal gereklilikleri ADR’ye uygun olmayan 2014 ve öncesi model yılına sahip araçların, Bakanlığımızın belirlemiş olduğu kriterler dahilinde sahip olacakları Taşıt Uygunluk Belgesi ile ulusal sınırlarımız dahilinde ve ADR’ye taraf olmayan ülkelere güvenli bir şekilde taşımacılık faaliyetinde bulunabilmelerine imkan sağlamak üzere hazırlanan Tehlikeli Madde Taşıyan Eski Araç ve Üst Yapıların Muayene ve Belgelendirilmeleri Hakkında Yönerge, 30.12.2016 tarih ve 98853 Sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönerge üzerinde yapılan değişiklikler ile birlikte 17.12.2020 tarih ve 71089 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile yeniden yayımlanmıştır.” 
 
İŞLETMELERİ DENETLEME MEKANİZMASI GÜÇLENDİRİLDİ 
 
Tehlikeli madde taşımacılığı alanında yapılan bu düzenlemeler dışında tehlikeli madde taşımacılık zincirinde yer alan gönderen, alıcı, dolduran, yükleyen, boşaltan, paketleyen, taşımacı ve tank-konteyner/taşınabilir-tank işletmecileri ile tehlikeli maddeleri taşıyan taşıt sürücülerinin hak, sorumluluk, yükümlülüklerinin belirlendiğini söyleyen Eyyüpoğlu, “Tehlikeli maddelerin karayolu ve demiryolu ile taşımacılığı alanında faaliyet gösteren; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, taşımacı, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecilerine faaliyet alanlarına bağlı olarak ‘Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi’ alma zorunluluğu getirilmiş ve 11.06.2019 tarih ve 44011 sayılı Bakan Olur’u ile yayımlanan Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge kapsamında bu alandaki gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan bu düzenleme ile tehlikeli madde taşımacılık falanında faaliyet gösteren işletmelerin kayıt altına alınması, izlenmesi ve denetlenmesi amaçlanmaktadır. Kayıt altına alınan işletme sayısı yapılan denetimlerin yoğunluğuna ve yapılan bilinçlendirme faaliyetlerine bağlı olarak yıllara sarih olarak artmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.   
 
TMGD HİZMETİ ALMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ 
 
Konuyla ilgili yapılan düzenlemelerden birisinin de, TMFB sahibi olan işletmelere belirli istisnalar haricinde tehlikeli madde taşımacılık faaliyetinin emniyetli bir şekilde yürütülebilmesi konusunda Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) hizmeti alma zorunluluğunun getirilmesi olduğunu belirten Bülent Eyyüpoğlu, “Yapılan bu düzenlemeye paralel olarak bu alanda hizmet verecek olan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının istihdamı, görevleri ile bu hizmetin verilmesinde rol alacak kuruluşların yetkilendirilmesi, söz konusu hizmeti verebilme şartlarının belirlenmesi, hizmetin verilmesi sırasında uyulması gereken kurallar ile ilgili hususlar, 22.05.2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ ve 04.12.2018 tarihli ve 91311 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile yayımlanan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşları Hakkında Yönerge hükümleri kapsamında belirlenmiştir” dedi.  
 
GÜÇLÜ BİR VERİ TABANI OLUŞTURULDU 
 
Bülent Eyyüpoğlu, bugün gelinen noktada, tehlikeli madde taşımacılığı alanındaki politikaların belirlenmesinde, süreç içerisinde edinilen tecrübeler ve uygulamada karşılaşılan sorunlar ile birlikte araç alt yapısı, üretim şartları, yetişmiş eleman sayısı, belgelendirilmiş sürücü sayısı gibi bir çok konuda elde edilen verileri kullanabilme imkanın bulunduğunu söyledi. “Bu politikaları belirlerken Bakanlığımızın hizmet politikaları esas alınmakta ve insan odaklı dengeli ve yenilikçi politikalar oluşturmaya gayret edilmektedir” diyen Eyyüpoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunun için, stratejik planda bununla ilgili oluşturulmuş hedeflere ulaşılabilmesi için taşımacılık faaliyetinde bulunan işletmelerin takibi, denetimi ile tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan araç ve taşıma birimlerinin; test, muayene ve belgelendirmesi için vatandaşımızın hizmete kolayca ulaşabileceği sayıda ve yerlerde araç muayene merkezleri kurulması, hizmet alanlar açısından yeteri sayıda TMGD hizmeti verebilecek Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu’nun açılması, bu alanda nitelikli hizmet verilebilmesinin sağlanması ve verilen bu hizmetlerin dijital ortama taşınması yönünde gerek mevzuat gerekse diğer alanlardaki çalışmalarımız kesintisiz sürmektedir.” 
 
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat